Sunday, June 23, 2013

                                                            Bt QTA uy nghi bên cạnh chùa
                                                  Hình Bồ Tác Quan Thế Âm

Sunday, June 16, 2013